Bases 2015 | INFANTIL i JUVENIL


XXIV Concurs de Còmics de Calldetenes
Categories INFANTIL i JUVENIL

CONCURSANTS I CATEGORIES

INFANTIL 1 (fins a 8 anys)
INFANTIL 2 (de 9 a 11 anys)
JUVENIL (de 12 a 15 anys)

OBRES

Cada participant hi podrà presentar una o més obres. Aquestes hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en cap altre concurs. En cas d’haver-hi text, aquest haurà d’estar escrit en català.

TEMA, MODALITAT, FORMAT

El tema i la tècnica són lliures. L’extensió de cada historieta serà d'una sola pàgina de tamany A4 o A3 (aquesta podrà ser original o còpia de bona qualitat).

PRESENTACIÓ

Cada obra es presentarà sota un únic títol, sense signar, acompanyada d’un sobre amb el mateix títol i que contingui les dades d’inscripció amb les dades personals de l’autor o autors.

LLOC I TERMINI

Els treballs han d’anar adreçats a l’Ajuntament de Calldetenes (Plaça 11 de setembre, s/n 08506 Calldetenes OSONA), indicant en el sobre XXIV CONCURS DE CÒMICS DE CALLDETENES i la categoria dins la qual participa.
El termini de recepció de les obres és el 28 d’agost de 2015.

PREMIS

INFANTIL 1
1r premi: un lot especial (còmics, material de dibuix i conte personalitzat Estudi Xevidom)
2n premi: un lot especial (còmics, material de dibuix i conte personalitzat Estudi Xevidom)
INFANTIL 2
1r premi: un lot especial (còmics, material de dibuix i dvd de Festival Nits de cinema oriental)
2n premi: un lot especial (còmics, material de dibuix i dvd de Festival Nits de cinema oriental)
JUVENIL
1r premi: dotat amb 150 € per l'Ajuntament de Calldetenes
2n premi: un lot especial (còmics i material de dibuix)

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ

L’adjudicació dels premis es farà durant la Festa Major de Calldetenes, en un acte que es celebrarà el dissabte dia 19 de setembre de 2014, a l’Auditori Teatre de Calldetenes.
En el transcurs de l'acte, les obres premiades estaran exposades al mateix Auditori-Teatre. A partir d’aquest dia, totes les obres, premiades i no premiades, restaran penjades a la web del concurs (comicscalldetenes.tk) durant un any.

PROPIETAT DE LES OBRES

Els treballs premiats restaran en poder de l'organització a fi i efecte d'ésser arxivats per a la memòria del concurs. La resta de treballs es podran recollir a l'ajuntament de Calldetenes fins el 31 de desembre de 2015, excepte els de fora de Catalunya, que seran retornats per correu. Els treballs que no hagin estat recollits en el termini esmentat restaran en poder de l’organització.
L’organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades en mitjans de comunicació diversos (premsa, internet...)


JURAT

El jurat estarà format principalment per membres del col.lectiu Co,Co,Còmic!
Els premis podran ser declarats deserts. La decisió del jurat és inapel·lable.

NOTES

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització podrà introduïr-hi, si ho creu necessari, les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs. L’organització no es fa responsable de les opinions i continguts expressats pels autors en els còmics a concurs.
El XXIV Concurs de Còmics de Calldetenes forma part dels XXXVI Premis Literaris de Calldetenes.
Per a més informació: Ajuntament de Calldetenes | telèfon 93 886 31 05 | www.calldetenes.cat


Calldetenes, març de 2015Categorías INFANTIL y JUVENILCONCURSANTES Y CATEGORÍAS

INFANTIL 1 (hasta 8 años) 
INFANTIL 2 (de 9 a 11 años)
JUVENIL (de 12 a 15 años)

OBRAS

Cada participante podrá presentar una o más obras. Estas deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso. En caso de haber texto, éste deberá estar escrito en catalán.

TEMA, MODALIDAD, FORMATO

El tema y la técnica son libres. La extensión de cada historieta será de una sola página de tamaño A4 o A3 (ésta podrá ser original o copia de buena calidad).

PRESENTACIÓN

Cada obra se presentará bajo un único título, sin firmar, acompañada de un sobre con el mismo título y que contenga los datos de inscripción con los datos personales del autor o autores.

LUGAR Y PLAZO

Los trabajos deben ir dirigidos al Ajuntamient de Calldetenes (Plaça 11 de setembre, s / n 08506 Calldetenes OSONA), indicando en el sobre XXIV CONCURS DE CÒMICS DE CALLDETENES y la categoría en la que participa.El plazo de recepción de las obras es el 28 de agosto de 2015.

PREMIOS

INFANTIL 1

1er premio: un lote especial (cómics, material de dibujo y cuento personalizado Estudi Xevidom) 
2º premio: un lote especial (cómics, material de dibujo y cuento personalizado Estudi Xevidom)

INFANTIL 2

1er premio: un lote especial (cómics, material de dibujo y dvd de Festival Nits de cinema oriental) 
2º premio: un lote especial (cómics, material de dibujo y dvd de Festival Nits de cinema oriental)

JUVENIL

1er premio: dotado con 150 € por el Ajuntament de Calldetenes 
2º premio: un lote especial (cómics y material de dibujo)

ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN

La adjudicación de los premios se hará durante la Festa Major de Calldetenes, en un acto que se celebrará el sábado día 19 de septiembre de 2014, en el Auditori Teatre de Calldetenes.En el transcurso del acto, las obras premiadas estarán expuestas en el mismo Auditori Teatre. A partir de este día, todas las obras, premiadas y no premiadas, quedarán colgadas en la web del concurso (comicscalldetenes.tk) durante un año.

PROPIEDAD DE LAS OBRAS

Los trabajos premiados quedarán en poder de la organización a fin de ser archivados para la memoria del concurso. El resto de trabajos se podrán recoger en el Ajuntament de Calldetenes hasta el 31 de diciembre de 2015, excepto los de fuera de Cataluña, que serán devueltos por correo. Los trabajos que no hayan sido recogidos en dicho plazo quedarán en poder de la organización.La organización se reserva el derecho de reproducir las obras premiadas en medios de comunicación diversos (prensa, Internet ...)

JURADO

El jurado estará formado principalmente por miembros del colectivo Co, Co, Còmic!Los premios podrán ser declarados desiertos. La decisión del jurado es inapelable.

NOTAS

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. La organización podrá introducir en él, si lo cree necesario, las modificaciones que estime convenientes para el funcionamiento del concurso. La organización no se hace responsable de las opiniones y contenidos expresados ​​por los autores en los cómics a concurso.El XXIV Concurs de Còmics de Calldetenes forma parte de los XXXVI Premis Literaris de Calldetenes.Para más información: Ajuntament de Calldetenes | teléfono 93 886 31 05 | www.calldetenes.cat

Calldetenes, Marzo de 2015